Какво е MoMa.BIZ

Често придвижването до индустриалните паркове е затруднено, защото са разположени извън града или в периферията му. Така автомобилът става единствено средство за придвижване на служителите в бизнес или индустриалната зона. Проектът MoMa.BIZ спомага за решаването на този проблем и  намаляването на индивидуалните пътувания с личен автомобил и намаляването на парниковите газове.

 

Проектът MoMa.BIZ (Управление на мобилността в бизнес и индустриални зони) включва шест бизнес и индустриални зони в периферията на малкии средни градове в пет европейски държави (България, Италия, Естония, Испания и Обединеното кралство) . Негова основна задача е да създаде модел, който може да бъде репликиран на европейско ниво за стимулиране на устойчивата мобилност при избора на превозно средство от/до работното място.

Той ще даде и алтернативи на личния транспорт (80% от служителите го предпочитат) и гарантира гъвкавост от работниците, при избор на друг начин на придвижване.

Стратегията се основава на съгласие сред заинтересованите лица посредством обмен на информация и създаване на местни мобилни групи, координирани от местен мениджър.

Вместо да се обръщат към автомобила за пътуването си от/до работното място, служителите биват окуражени да намерят решения за своето пътуване в специални сесии, заедно с местния мобилен мениджър, и да предоставят на висшия мениджмънт на зоната резултатите и откритията от проучванията си.

Проектът има няколко етапа. От началната конференция за обмен на опит до финалния семинар за гъвкав транспорт (транспорт на повикване) и проучванията за събиране на информация чрез въпросници сред 20 000 служителя в зоните, проектът създаде и видео клипове за шестте зони – едно преди и едно след проекта.

Други методи включват уебсайт платформа за обмен на опит между партньори, общи промоционални материали, статии, бюлетини, SMS-маркетинг и реклама в местни вестници и обучителни сесии за заинтересовани страни, което ще създаде мрежа от експерти в управлението на мобилността. Тя ще бъде използвана като отправна точка за малки и средни градове в Европа за развиване на устойчив транспорт.


Крайният резултат трябва да бъде създаването на методология за управление на мобилността в бизнес и индустриални зони, която да се прилага в малки и средни европейски градове.

MoMa.BIZ започна на 1 май 2010 и продължава 30 месеца. Съфинансиран е по програма „Интелигентна енергия - Европа“ на Евопейската комисия.